فارسی (فعالیت های خوانداری)(چند معلولیتی،کم توان ذهنی، نابینا)