تازه ها

ردیف نام کتاب کد کتاب دوره تحصیلی
1 راهنمای هنرآموز دانش فنی تخصصی(مکانیک موتورهای دریایی) 212905 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعت
2 راهنمای هنرآموز تولید به روش چاپ فلکسوگرافی و روتوگراور 212887 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیک
3 راهنمای هنرآموز دانش فنی تخصصی(چاپ) 212885 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیک
4 راهنمای هنرآموز پرورش و تولید گیاهان علوفه ای 212848 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزی
5 راهنمای هنرآموز تولید و پرورش دام های بزرگ 212842 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزی
6 مدیریت خانواده و سبک زندگی(برای اظهار نظر صاحب نظران و معلمان) 212122 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایدروس مشترك فنی و حرفه ایپایه دوازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشدروس مشترك پایه دوازدهم
7 مدیریت خانواده وسبک زندگی (برای اظهار نظر صاحب نظران و معلمان)-مشترک دختران و پسران 212121 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایدروس مشترك فنی و حرفه ایپایه دوازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشدروس مشترك پایه دوازدهم
8 راهنمای هنرآموز گرافیک نشر و مطبوعات 212946 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنر
9 راهنمای هنرآموز کنترل کیفیت در صنایع شیمیایی 212915 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد
10 فارسی آموز3 -خواندن(ویژه نظام آموزش بین المللی نظام جمهوری اسلامی ایران) 706 دوره اول آموزش متوسطهپایه هفتم
11 فارسی آموز3-نوشتن(ویژه نظام آموزش بین المللی نظام جمهوری اسلامی ایران) 705 دوره اول آموزش متوسطهپایه هفتم
12 راهنمای هنرآموز هدایت کشتی 212877 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدمات
13 راهنمای هنرآموز طراحی و ساخت مبلمان مسکونی 212891 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیک
14 راهنمای هنرآموز تولید شیشه 212911 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد
15 راهنمای هنرآموز کارگاه نوآوری و کارآفرینی 211759 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایدروس مشترکپایه یازدهم
راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهکار دانشدروس مشترکپایه یازدهم
16 راهنمای هنرآموز تعمیر و تنظیم ماشین های زراعی و باغی 212858 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزی
17 راهنمای هنرآموز دانش فنی تخصصی(متالورژی) 212920 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد
18 راهنمای هنرآموز تولید قطعات به روش تراشکاری و سی ان سی 212872 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیک
19 راهنمای هنرآموز پرورش مهارت های عاطفی -اجتماعی کودک 212827 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدمات
20 راهنمای هنرآموز نصب و تنظیم تابلوهای برق فشار ضعیف 212807 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق

صفحات