تازه ها

ردیف نام کتاب کد کتاب دوره تحصیلی
1 راهنمای معلم عربی،زبان قرآن3 112369 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریریاضی فیزیک
راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم تجربی
2 راهنمای معلم عربی، زبان قرآن3 112380 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم انسانی
3 ریاضی(کم توان ذهنی) 181/5 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دهمدروس عمومی
4 ادبیات فارسی(بنویسیم)-کم توان ذهنی 151/1 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره اول متوسطه حرفه ایپایه هفتم
5 راهنمای هنرآموز متحرک سازی رایانه ای 212965 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنر
6 راهنمای هنرآموز ارزیابی تولید در پویانمایی 212966 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنر
7 آموزش رایانه(کم توان ذهنی)-جلد دوم 182/19 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دهمتکمیل مهارت
8 ادبیات فارسی(کم توان ذهنی) 181/4 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دهمدروس عمومی
9 زبان انگلیسی (کم توان ذهنی) 156/1 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره اول متوسطه حرفه ایپایه نهم
10 فارسی (فعالیت های خوانداری)(چند معلولیتی،کم توان ذهنی، نابینا) 50/58 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنی-کم بیناپایه پنجم
11 فارسی (فعالیتهای نوشتاری) (چند معلولیتی،کم توان ذهنی، نابینا) 50/57 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنی-کم بیناپایه پنجم
12 مطالعات اجتماعی(چند معلولیتی،کم توان ذهنی، نابینا) 50/45 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنی-کم بیناپایه چهارم
13 کار و فناوری (کم بینا) 49/28 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنی-کم بیناپایه ششم
14 تفکر و پژوهش (کم بینا) 49/27 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنی-کم بیناپایه ششم
15 فارسی (مهارتهای نوشتاری)(کم بینا) 49/21 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنی-کم بیناپایه ششم
16 فارسی (مهارتهای خوانداری)(کم بینا) 49/20 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنی-کم بیناپایه ششم
17 فارسی (مهارتهای نوشتاری)(کم بینا) 49/16 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنی-کم بیناپایه چهارم
18 نگارش فارسی(کم بینا) 49/11 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنی-کم بیناپایه پنجم
19 تعلیمات دینی (کم بینا) 49/8 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنی-کم بیناپایه پنجم
20 ریاضی (کم بینا) 49/4 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنی-کم بیناپایه پنجم

صفحات