تازه ها

ردیف نام کتاب کد کتاب دوره تحصیلی
1 تعمیر لوازم خانگی حرارتی جلد دوم 310147 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقتعمير لوازم خانگی برقیپایه دهم
2 هرس 310126 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاايجاد و نگهداری فضای سبزپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاتوليد نهال و جنگل كاریپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاپرورش درخت و درختچه زينتیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاپرورش درختان گرمسیری و نیمه گرمسیریپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاپرورش ميوه های دانه دار و دانه ریزپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاپرورش ميوه های هسته دارپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاپرورش گل و گياهان آپارتمانيپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاپرورش گیاهان جاليزی و سبزیپایه دهم
3 فناوری فرآورده های چوبی 310110 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکاپراتور CNCچوبپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکبازسازی مبلمانپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتزئينات داخلی چوبیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکدر و پنجره سازی چوبیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکرنگ کاری مبلمان چوبیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکروکش کاری چوبیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکكابينت سازی چوبیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکمبل سازی مدرنپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکمبل سازی کلاسیکپایه دهم
4 فرایند اجرای پروژه 310108 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکاپراتور CNCچوبپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکبازسازی مبلمانپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکدر و پنجره سازی چوبیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکرنگ کاری مبلمان چوبیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکكابينت سازی چوبیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکمبل سازی مدرنپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکمبل سازی کلاسیکپایه دهم
5 پرورش مهارت های عاطفی - اجتماعی کودک 212314 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدماتگروه بهداشت و سلامتتربیت کودکپایه دوازدهم
6 آشنایی با هنرهای تجسمی 211649 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرنقاشیپایه یازدهم
7 تعمیر موتور و سیستم های مکانیکی تراکتور 211384 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزیکشاورزی و غذاماشین های کشاورزیپایه یازدهم
8 کاربرد و سرویس ماشین های برداشت و پس از برداشت 211383 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزیکشاورزی و غذاماشین های کشاورزیپایه یازدهم
9 تولید و بسته‌بندی فرآورده‌های غلات 211372 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزیکشاورزی و غذاصنایع غذاییپایه یازدهم
10 کابل کشی و سیم پیچی ماشین های الکتریکی 211264 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق و رایانهالکتروتکنیکپایه یازدهم
11 علم مناظر و مرایا 210649 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرنقاشیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرگرافیکپایه دهم
12 مبانی هنرهای تجسمی 210639 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرسینماپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرنقاشیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرنقشه کشی معماریپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرنمایشپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرگرافیکپایه دهم
13 طراحی (1) 210638 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرسینماپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرنقاشیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرنقشه کشی معماریپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرنمایشپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرگرافیکپایه دهم
14 خوشنویسی 210618 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرگرافیکپایه دهم
15 تعمیرات مکانیکی موتور 210492 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکمکانیک خودروپایه دهم
16 دانش فنی پایه - مکانیک خودرو 210489 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکمکانیک خودروپایه دهم
17 نصب، راه اندازی و نگهداری پکیج گرمایشی 210444 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکتأسیسات مکانیکیپایه دهم
18 نصب و راه اندازی سیستم های انتقال آب گرم 210442 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکتأسیسات مکانیکیپایه دهم
19 دانش فنی پایه - تاسیسات مکانیکی 210441 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکتأسیسات مکانیکیپایه دهم
20 دانش فنی پایه - حسابداری 210251 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدماتگروه بازرگانی و امور اداریحسابداریپایه دهم

صفحات