تازه ها

ردیف نام کتاب کد کتاب دوره تحصیلی
1 راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی 53-5 راهنمای تدریسدوره آموزش ابتدایی
2 راهنمای تدریس شیمی (3) 112372 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریریاضی فیزیک
راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم تجربی
3 راهنمای تدریس ریاضی (هفتم) (استثنایی) 57742 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکتاب ویژه معلمدوره اول متوسطه پیش حرفه ای
4 فارسی (با کم توانی ذهنی) - ششم 56031 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیابتداییپایه ششم
5 استاندارد بسته های تربیت و یادگیری 13990010 راهنمای تدریسبرنامه درسی
6 راهنمای تدریس پیام های آسمان (نهم) 9711 دوره اول آموزش متوسطهپایه نهم
7 مدیریت خانواده و سبک زندگی (پسران) 112245 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایدروس مشترك فنی و حرفه ایپایه دوازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریریاضی فیزیکپایه دوازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم انسانیپایه دوازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم تجربیپایه دوازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامیپایه دوازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشدروس مشترك پایه دوازدهم
8 برنامه درسی دوره اول متوسطه در شرایط ویروس کووید 19 وضعیت زرد 13990003 راهنمای تدریسبرنامه درسی
9 برنامه درسی دوره دوم متوسطه در شرایط ویروس کووید 19 وضعیت زرد 13990005 راهنمای تدریسبرنامه درسی
10 فارسی آموز 4 - نوشتن (ویژه نظام آموزش بین المللی نظام جمهوری اسلامی ایران) 721 دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریریاضی فیزیکپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم انسانیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم تجربیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامیپایه دهم
11 فارسی آموز 4 - خواندن (ویژه نظام آموزش بین المللی نظام جمهوری اسلامی ایران) 722 دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریریاضی فیزیکپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم انسانیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم تجربیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامیپایه دهم
12 ادبیات فارسی 511031 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه یازدهمدروس عمومی
13 تعلیمات دینی (کم توان ذهنی - کم بینا) - سوم 33021 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنی-کم بیناپایه سوم
14 برنامه درسی دوره دوم متوسطه شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش در شرایط ویروس کووید 19 13990006 راهنمای تدریسبرنامه درسی
15 برنامه درسی دوره دوم متوسطه در شرایط ویروس کووید 19 وضعیت قرمز 13990004 راهنمای تدریسبرنامه درسی
16 برنامه درسی دوره اول متوسطه در شرایط ویروس کووید 19 وضعیت قرمز 13990002 راهنمای تدریسبرنامه درسی
17 برنامه درسی دوره ابتدایی در شرایط ویروس کووید 19 13990001 راهنمای تدریسبرنامه درسی
18 آموزش قرآن (با کم توانی ذهنی) - چهارم 54011 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیابتداییپایه چهارم
19 علوم تجربی (با کم توانی ذهنی) - سوم 53061 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیابتداییپایه سوم
20 نگارش فارسی (کم بینا) - ششم 16041 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم بیناششم

صفحات