تازه ها

ردیف نام کتاب کد کتاب دوره تحصیلی
1 راهنمای معلم هندسه 3 112365 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریریاضی فیزیک
2 راهنمای هنرآموز عملیات تکمیلی -اصلاحی ورزش ها 212823 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدمات
3 راهنمای هنرآموز تزیینات گچی و مبلمان پارچه ای و پلیمری 212950 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنر
4 راهنمای هنرآموز عملیات در کارخانه های صنایع شیمیایی 212916 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد
5 راهنمای هنرآموز ناوبری الکترونیکی 212982 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق
6 راهنمای هنر آموز طراحی و اجرای رله های قابل برنامه ریزی 212808 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق
7 راهنمای هنر آموز دانش فنی تخصصی(الکترونیک) 212811 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق
8 راهنمای هنرآموز تصویربرداری برنامه های تلویزیونی 210930 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنر
9 راهنمای هنرآموز قالب گیری و آلیاژسازی 212919 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد
10 راهنمای هنرآموز دانش فنی تخصصی(امورباغی) 212836 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزی
11 راهنمای هنرآموز بافندگی 212792 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد
12 راهنمای هنرآموز طراحی و آماده سازی فایل های چاپی 212886 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیک
13 راهنمای هنرآموز دانش فنی تخصصی(صنایع نساجی) 212790 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد
14 راهنمای هنرآموز تولید و پرورش آبزیان(خوراکی - زینتی)(امور دامی) 212843 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزی
15 راهنمای هنرآموز دانش فنی تخصصی(الکترونیک و مخابرات دریایی) 212980 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق
16 راهنمای هنرآموز دانش فنی تخصصی (ناوبری) 212876 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدمات
17 راهنمای هنرآموز نگهداری و تعمیر وسایل و دستگاه های کمک ناوبری(الکترونیک و مخابرات دریایی) 212981 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق
18 راهنمای هنرآموز تعمیر و نگهداری سامانه رانشی کشتی(مکانیک موتورهای دریایی) 212906 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیک
19 راهنمای هنرآموز دانش فنی تخصصی(صنایع چوب و مبلمان) 212890 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیک
20 راهنمای هنرآموز تعمیر و مونتاژ تجهیزات کشاورزی(ماشین های کشاورزی) 212857 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزی

صفحات