تازه ها

ردیف نام کتاب کد کتاب دوره تحصیلی
1 راهنمای معلم دین و زندگی(3) 112378 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم انسانی
2 راهنمای معلم فیزیک(2) 111375 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریریاضی فیزیک
راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم تجربی
3 راهنمای معلم تربیت بدنی 110367 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایدروس مشترکپایه دهم
راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظری
راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهکار دانشدروس مشترکپایه دهم
4 دانش فنی پایه - صنایع نساجی 210240 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریصنایع نساجیپایه دهم
5 مدیریت خانواده و سبک زندگی(دختران) 112240 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایدروس مشترك فنی و حرفه ایپایه دوازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریریاضی فیزیکپایه دوازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم انسانیپایه دوازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم تجربیپایه دوازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامیپایه دوازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشدروس مشترك پایه دوازدهم
6 کاربر تولید محتوا 312234 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقتولید محتوای الکترونیکیپایه دوازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشهنرهنرتولید محتوا و انیمیشنپایه یازدهم
7 راهنمای معلم آزمایشگاه علوم تجربی(2) 111377 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریریاضی فیزیک
راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم تجربی
8 راهنمای معلّم تاریخ(3) ایران و جهانِ معاصر 112385 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم انسانی
9 راهنمای معلّم تاریخ(2) 111385 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم انسانی
10 راهنمای معلم جغرافیای ایران 110387 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهکتاب های مشترک
11 عربی، زبان قرآن3(معارف اسلامی) 112208 دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامیپایه دوازدهم
12 راهنمای معلم ریاضیات گسسته 112362 راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریریاضی فیزیک
13 فلزکاری جلد دوم 310169 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتمعماری و ساختمانکارهای فلزی ساختمانپایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقتابلوسازی برق صنعتيپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقنصب و سرويس آسانسورپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتراشكاريپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتراشكاری CNCپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتراشكاری و فرزكاریپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتعمیر و نصب ماشین ابزارپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکجوشکاری برقپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکجوشکاری گاز محافظپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکساخت مصنوعات فلزیپایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکفرزكاري CNCپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکفرزكاريپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکقالب سازی فلزیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکماشین ابزارپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکمدلسازیپایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکمكانيك صنايعپایه دهم
14 ارزیابی تولید در پویا نمایی 212265 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرانیمیشن (پویا نمایی)پایه دوازدهم
15 دانش فنی تخصصی-امور دامی 212347 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزیکشاورزی و غذاامور دامیپایه دوازدهم
16 بافندگی 212244 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریصنایع نساجیپایه دوازدهم
17 دانش فنی تخصصی-صنایع نساجی 212240 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریصنایع نساجیپایه دوازدهم
18 همراه هنرجو-سرامیک 210510 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریسرامیکپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشهنرهنرسفال و لعابپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشهنرهنرسفالگریپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشهنرهنرکاشی سازی هفت رنگپایه دهم
19 همراه هنرجو -ناوبری 210433 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدماتگروه خدماتناوبریپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذادریانوردی صیادیپایه دهم
20 تاریخ(3)-ایران در دوره اسلامی 112233 دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامیپایه دوازدهم

صفحات