کار و فناوری (نهم)

کد کتاب: 
917
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه773.77 کیلوبایت
PDF icon بخش اول985.73 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم1.48 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.72 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.17 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.99 مگابایت
PDF icon بخش ششم2.21 مگابایت
PDF icon بخش هفتم2.04 مگابایت
PDF icon بخش هشتم1.84 مگابایت
PDF icon بخش نهم1.29 مگابایت
PDF icon بخش دهم1.92 مگابایت
PDF icon بخش یازدهم1.19 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon کار و فناوری (نهم)12.46 مگابایت