راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی

کد کتاب: 
53-5
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه853.53 کیلوبایت
PDF icon بخش اول598.16 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم658.9 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم1.29 مگابایت
PDF icon بخش چهارم2 مگابایت
PDF icon بخش پنجم2.09 مگابایت
PDF icon بخش ششم1.17 مگابایت
PDF icon بخش هفتم1.46 مگابایت
PDF icon بخش هشتم1.92 مگابایت
PDF icon بخش نهم728.42 کیلوبایت
PDF icon بخش دهم1.14 مگابایت
PDF icon بخش یازدهم2.44 مگابایت
PDF icon بخش دوازدهم1.04 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی10.66 مگابایت